Sankcja kredytu darmowego

Zacznijmy od tego czym jest “sankcja kredytu darmowego”. Termin ten jest bardzo rzadko spotykany i odnosi się do specjalnej powstałej instytucji, mającej za zadanie ochronę kredytobiorców – w głównej mierze przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych oraz innych kredytodawców, grasujących na rynku finansowym.

Wzmiankowana ustawa określa m.in.:

– zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki;

– obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki;

– skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy.

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim:

– w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie (ust. 1 art. 45);

– jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy (ust 2 art. 45);

– jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł (ust. 3 art. 45);

– w przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie (ust. 4 art. 45);

– uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy (ust. 5 art. 45).

Czy warto poddać analizie umowę kredytową?

Sankcję kredytu darmowego możemy zastosować wtedy kiedy kredytodawca (np. firma pożyczkowa) narusza przepisy uregulowane w ustawie o kredycie konsumenckim. Wzmiankowane naruszenia są bardzo często stosowane przez kredytodawców, aby uzyskać jak największy zysk. W sytuacji gdy analiza umowy kredytowej pozwoli nam na zastosowanie sankcji kredytu darmowego możemy doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów kredytu lub obniżeniem go do zera!