nazwisko po rozwodzie

Rozwód – nazwisko po rozwodzie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 59 wskazuje, że: „w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”.

Należy pamiętać, że po uzyskaniu rozwodu w terminie trzech miesięcy można wystąpić o zmianę nazwiska, czyli powrócić do nazwiska, które było przed zawarciem małżeństwa.

Nazwisko po rozwodzie – co mówi kodeks

Sama zmiana nazwiska przy zawarciu małżeństwa odbywa się na podstawie art. 25 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

§ 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

§ 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.”

Rozwiedziony małżonek sam decyduje, czy chce zmienić nazwisko. Nikt nie ma na to wpływu. Musi to nastąpić przed upływem trzech miesięcy liczonych od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.