pokrzywdzony

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – oskarżyciel prywatny

1. Kodeks postępowania karnego

W kodeksie karnym znajdują się typy przestępstw, które są ścigane w trybie prywatnoskargowym. Są to m.in. zniesławienie, zniewaga, czy też naruszenie nietykalności cielesnej.

2. Oskarżyciel prywatny – pokrzywdzony

Pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

3. Elementy prywatnego aktu oskarżenia

Akt oskarżenia powinien zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;
  • treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;
  • datę i podpis składającego pismo.