jak rozwiazac umowe z firma b2b

Jak rozwiązać umowę z firmą – B2B

Kodeks cywilny, a klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Obecnie wielu przedsiębiorców w Polsce „odczuwa skutki COVID -19”. We wzmiankowanym artykule chciałbym zwrócić uwagę na zapisy kodeksu cywilnego, które dla wielu firm mogą mieć zastosowanie przy zmianie zawartych przed marcem 2020 roku umów (ale i w późniejszym okresie).

Artykuł 3571 kodeksu cywilnego zawiera regulację w zakresie klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków – rebus sic stantibus. Poniżej treść artykułu:

„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

Kodeks Cywilny Artykuł 3571

Mając na uwadze powyższą regulację oraz przekładając ją na aktualną sytuację różnych podmiotów gospodarczych należy stwierdzić, że wiele firm przy zawieraniu umów przed marcem 2020 roku nie przewidywała zaistnienia sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. Tym samym zastosowanie wyżej opisanej klauzuli może umożliwić w zależności od konkretnej sytuacji nawet rozwiązanie umowy.