pokrzywdzony

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

1. Pokrzywdzony – definicja

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

2. Wniosek o orzeczeniu obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia

Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 par. 1 kodeksu karnego. Jest to niezwykle ważne uprawnienie, ponieważ pozwala pokrzywdzonemu uzyskać odpowiednią kwotę odpowiadającą naprawieniu szkody lub zadośćuczynienia.

3. Pokrzywdzony, a pełnomocnik

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym może ustanowić pełnomocnika.

4. Pokrzywdzony, a postępowanie przygotowawcze

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym powinien zostać pouczony o statusie strony w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach (art. 300 par. 2 kodeksu postępowania karnego). Pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa.

5. Pokrzywdzony, a postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej.

6. Oskarżyciel posiłkowy – pokrzywdzony

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

7. Oskarżyciel prywatny – pokrzywdzony

Pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.