rozwód

Rozwód – rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Rozwód – informacje na temat pozwu

Osoba, która chce rozwiązać małżeństwo przez rozwód, musi w tym celu złożyć w sądzie pismo. Jest to pismo procesowe, czyli pozew. Należy pamiętać, że pozew składa się do sądu w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania i choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Pozew składa się do sądu okręgowego.

Pozew powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, imiona i nazwiska stron (również ich adresy zamieszkania oraz np. PESEL osoby składającej pozew), oznaczenie rodzaju pisma (pozew), żądanie (rozwiązanie małżeństwa przez rozwód), uzasadnienie żądania (wskazanie faktów, na których strona opiera swoje żądanie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów), podpis strony oraz wymienienie załączników (do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie).

Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł.
Należy pamiętać, że orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozwód – podstawy (przesłanki)

W tym miejscu należy przywołać treść art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  • § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
  • § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • § 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Mając na uwadze powyższe zasady, przed sądem strony w postępowaniu rozwodowym wykazują, że między nimi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Małżonek musi wykazać łączne istnienie tych dwóch przesłanek.

Zupełny rozkład pożycia występuje wtedy, kiedy wszystkie więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) uległy zerwaniu.
Rozkład pożycia jest trwały, gdy przyjmuje się, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Moja kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych bez orzekania o winie, jak i w sprawach z orzekaniem o winie, zapewniając swoim klientom kompleksowe usługi przy tego typu sprawach.

Działamy już na etapie przedsądowym poprzez wybór strategii procesowej w zależności od sytuacji danej osoby, która zgłasza się do kancelarii.