upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

1. Upadłość konsumencka – ustawa Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka znajduje swoje uregulowanie w ustawie Prawo upadłościowe. Prawo upadłościowe weszło w życie z dniem 1 października 2003 roku. Natomiast przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej zostały dodane pod koniec 2008 roku (Ustawa z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572)). Natomiast na szczególną uwagę zasługują ostatnie zmiany w upadłości konsumenckiej, które zostały wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802). Zmiany te obowiązują od 24 marca 2020 roku.

2. Upadłość konsumencka – podstawy, nowe zmiany

Zgodnie z zasadami Prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika (konsumenta), który stał się niewypłacalny. Dłużnik (konsument) jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z Prawem upadłościowym przyjmuje się, że dłużnik (konsument) utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
Nowym rozwiązaniem w zmianach, które pojawiły się z dniem 24 marca 2020 roku jest to, że były przedsiębiorca (dłużnik) po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub jej wyrejestrowaniu może w terminie jednego roku (np od dnia wykreślenia z właściwego rejestru) złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie przepisów o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

3. Upadłość konsumencka – wniosek

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu. Wniosek podlega opłacie w wysokości 30 złotych. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

Moja kancelaria zajmuje się prawem dotyczącym upadłości konsumenckiej. Postępowanie to ma na celu m. in. umorzenie zobowiązań osoby fizycznej. Na zlecenie klienta przygotowujemy opinię o zasadności zastosowania procedury związanej z upadłością konsumencką, jak również podejmujemy wszelki dalsze niezbędne czynności. Początkiem tego procesu jest złożenie w imieniu klienta wniosku o ogłoszenie upadłości.