Nieruchomości rolne – ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Pojęcie nieruchomości rolnej jest zdefiniowane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
Ustawa ta określa:
1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;
4) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;
5) wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa;
6) aktywną politykę rolną państwa.

Zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie przez „nieruchomość rolną” należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem nieruchomości rolnej lub chcesz ją nabyć w ramach prowadzonego przez siebie gospodarstwa i masz w związku z tym wątpliwości to zapraszam do kontaktu.