Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiedzialność cywilnoprawna

Od 13 października 2022 roku doszło do ciekawej zmiany w art. 293 k.s.h., który to artykuł dotyczy zawinionych czynów członków władz w spółce.

Zmiana polega na tym, że od 13 października 2022 roku uchylono dotychczasowy paragraf 2 w art. 293 (brzmiał tak: „członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności”) i dodano paragraf 3, który reguluje kwestię działania w zakresie uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Aktualnie wzmiankowany przepis brzmi następująco:
„§1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.
§2. (uchylony)
§3. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny”.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej z zakresu prawa handlowego zapraszam do kontaktu.