Ubezwłasnowolnienie całkowite, a kodeks postępowania karnego

W kodeksie postępowania karnego w art. 76 jest mowa o oskarżonym, który może być ubezwłasnowolniony.

Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę (art. 76 k.p.k.).

Kwestia ubezwłasnowolnienia całkowitego uregulowana jest w kodeksie cywilnym w art. 13: „osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem” (art. 13 par. 1 k.c.).