Prawo cywilne – wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC

Dnia 6 października 2022 r. Sąd Najwyższy wydał bardzo ciekawą uchwałę (III CZP 119/22) dotyczącą wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC.

Wzmiankowany Sąd stwierdził, że: „odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy”. (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 października 2022 r. III CZP 119/22, Legalis).