Ustawa o obronie Ojczyzny – świadczenia odszkodowawcze pozostające w związku ze służbą wojskową.

Od 23 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowa ustawa o obronie z dnia 11 marca 2022 r. (Dz. U.
z 2022 r. Poz. 655), która reguluje następujące kwestie:

1) zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku obrony Ojczyzny;
2) rodzaje i skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,
oraz ich zadania;
3) organy właściwe w sprawach obrony państwa i ich zadania;
4) zasady programowania i finansowania rozwoju Sił Zbrojnych;
5) sposób prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej;
6) sposób prowadzenia rekrutacji do służby wojskowej;
7) zasady kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy;
8) zasady współpracy z organizacjami proobronnymi;
9) rodzaje służby wojskowej;
10) zasady powoływania do służby wojskowej, jej przebieg i zasady zwalniania z tej służby;
11) uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy;
12) zasady i sposób wyróżniania żołnierzy oraz ponoszenia przez nich odpowiedzialności
dyscyplinarnej;
13) zasady otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przez żołnierzy;
14) zakres odpowiedzialności majątkowej żołnierzy;
15) zakres świadczeń odszkodowawczych pozostających w związku ze służbą wojskową;
16) zasady pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w
czasie wojny;
17) inne formy spełniania obowiązku obrony Ojczyzny;
18) sposób ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji, właściwość organów w tym
zakresie oraz zasady pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych;
19) właściwość organów w sprawach wnioskowania o uznanie obiektu za szczególnie ważny
dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
20) zakres świadczeń na rzecz obrony;
21) zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych.