Prawo Administracyjne

1. Prawo administracyjne – zakres spraw

Moja kancelaria pomaga klientom w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

Dokładamy należytej staranności przy analizie każdej sytuacji z jaką spotka się nasz klient, tak aby przygotować odpowiednie rozwiązania zabezpieczające jak najlepszy interes klienta w danym konkretnym przypadku.

2. Prawo administracyjne – rodzaje spraw

Prawo administracyjne to szereg ustaw, które należy znać, po to, aby można było w sposób odpowiedni postępować w danej dziedzinie.

Prawo administracyjnej tworzy m.in.:

 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Pozainstancyjne ośrodki ochrony prawnej,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • Ustawa o finansach publicznych,
 • Dyscyplina finansów publicznych,
 • Prawo oświatowe,
 • Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • System oświaty,
 • Ustawa o sporcie,
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • Ochrona terenów zieleni i zadrzewień,
 • Ustawa o lasach,
 • Ustawa o odpadach,
 • Ustawa o rolnictwie ekologicznym,
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Prawo o cudzoziemcach,
 • Ustawa o Policji,
 • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
 • Ustawa o Służbie Ochrony Państwa,
 • Ustawa o działaniach antyterrorystycznych,
 • Ustawa offsetowa,
 • Usługi detektywistyczne,
 • Ustawa o radiofonii i telewizji,
 • Prawo o stowarzyszeniach,
 • Prawo wyznaniowe,
 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych,
 • Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym.