Prawo Cywilne

1. Prawo cywilne – zakres spraw

Moja kancelaria pomaga klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego.
Dokładamy należytej staranności przy analizie każdej sytuacji z jaką spotka się nasz klient, tak aby przygotować odpowiednie rozwiązania zabezpieczające jak najlepszy interes klienta w danym konkretnym przypadku.

2. Prawo cywilne – rodzaje spraw

Prawo cywilne to nie tylko Kodeks cywilny, ale również to szereg ustaw, które należy znać, po to, aby można było w sposób odpowiedni postępować w danej dziedzinie.

Prawo cywilne tworzy m.in.:

 • Kodeks cywilny,
 • Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012,
 • Prawo prywatne międzynarodowe,
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym,
 • Upadłość konsumencka,
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • Księgi wieczyste i hipoteka,
 • Prawo o notariacie,
 • Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów,
 • Ustawa o terminach zapłaty,
 • Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji  elektronicznych,
 • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów,
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.