Prawo Karne

1. Prawo karne – zakres spraw

Moja kancelaria pomaga klientom w sprawach z zakresu m.in.:

 • prawa karnego;
 • prawa wykroczeń;
 • prawa karnego skarbowego;
 • prawa karnego wykonawczego.

Jestem w stanie pomóc klientom na każdym etapie postępowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego.
Dokładam należytej staranności przy analizie każdej sytuacji z zakresu prawa karnego, tak aby przygotować odpowiednią strategię procesową zabezpieczającą jak najlepszy interes klienta w danym konkretnym przypadku.

2. Prawo karne – Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego

Prawo karne opiera się na dwóch głównych ustawach, jest to Kodeks karny, który wszedł w życie z dniem 1 września 1998 roku oraz Kodeks postępowania karnego, który co do zasady wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku. Kodeks karny składa się z trzech części: ogólnej, szczególnej oraz wojskowej. Najogólniej można stwierdzić, że jest to zbiór zasad prawa karnego oraz zestawienie (nie wszystkie!) przestępstw. Natomiast Kodeks postępowania karnego reguluje sposób postępowania w sprawach karnych zarówno przed sądem jak i innymi organami prowadzącymi postępowanie w sprawie karnej (np prokuratura, policja). Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem karnym (art. 1) odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. W art. 32 Kodeksu karnego znajduje się katalog kar. Są nimi: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Na uwagę zasługuje również art. 52 Kodeksu karnego, w którym to stwierdzono, że sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Natomiast zgodnie z art. 2 Kodeksu postępowania karnego celem tej ustawy jest takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:

 1. sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
 2. przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
 3. zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności,
 4. rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

3. Prawo wykroczeń – Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
Natomiast Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to zbiór zasad na jakich odbywa się prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia.

4. Prawo karne skarbowe – Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy składa się z trzech części:

 • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Kodeks karny skarbowy w pierwszej części stanowi, że odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Natomiast nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Jeżeli do dokonania przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wymagane jest nastąpienie określonego w kodeksie skutku, sprawca zaniechania podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe tylko wtedy, jeżeli ciążył na nim prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.
W drugiej części znajdują się regulacje dotyczące celów postępowania karnoskarbowego.
W art. 114 Kodeksu karnego skarbowego wskazuje się, że przepisy kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, aby osiągnięte zostały cele tego postępowania w zakresie wyrównania uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, spowodowanego takim czynem zabronionym.
Część trzecia dotycząca postępowania wykonawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe zawiera regulacje w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

5. Prawo karne wykonawcze – Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy to zbiór zasad i regulacji dotyczących wykonywania orzeczeń. Zgodnie z art. 1 Kodeksu karnego wykonawczego wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że ustawa stanowi inaczej.