Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Adwokat działający w obszarze prawa rodzinnego w polskim ustawodawstwie bazuje na Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie cywilnym oraz na podstawie kilkunastu innych bardziej szczegółowych ustawach.
Główne instytucje prawa rodzinnego znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Są to zagadnienia związane z małżeństwem, z pokrewieństwem i powinowactwem oraz opieką i kuratelą.
Prawa rodziców, czy też małżonków są uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i wszelkie działania muszą być zgodne z założeniami tejże ustawy.

Prawo rodzinne – rodzaje postępowań sądowych w oparciu o Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Na prawo rodzinne składa się dość duża ilość różnych spraw, które są prowadzone w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przedmiotowe sprawy są rozstrzygane między innymi przed sądami powszechnymi.
Moja kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym, a tym samym prowadzimy na rzecz naszych klientów następujące rodzaje spraw (wzmiankowany katalog nie jest zamknięty, jesteśmy w stanie rozstrzygnąć każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem):

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa
  • sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
  • sprawy ze stosunków między rodzicami, a dziećmi
  • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
  • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • sprawy o rozwiązanie przysposobienia
  • sprawy z zakresu opieki
  • sprawy z zakresu kurateli

 

Prawo rodzinne – rozwód

Moja kancelaria między innymi specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych bez orzekania o winie, jak i w sprawach z orzekaniem o winie, zapewniając swoim klientom kompleksowe usługi przy tego typu sprawach.
Działamy już na etapie przedsądowym poprzez wybór strategii procesowej w zależności od sytuacji danej osoby, która zgłasza się do kancelarii.
Chciałbym zaznaczyć, że zgodnie z zasadami prawa rodzinnego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro ich wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo
że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo należy podnieść, że orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Ponadto zapewniamy kompleksową pomoc przy podziale majątku wspólnego, co jest nieodzownym elementem sprawy rozwodowej, ponieważ na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Prawo rodzinne – kontakty

Bardzo często pomagamy swoim klientom w sprawach z zakresu ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi. Wiedząc, że są to bardzo trudne sprawy, stąd też dokładamy należytej staranności, aby nasi klienci czuli się bardzo komfortowo i pewnie, że ich problemy zostaną rozstrzygnięte z dużym zaangażowaniem oraz sumiennością.
Należy pamiętać, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka (rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia). Wobec braku porozumienia, o którym mowa powyżej, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Należy mieć na uwadze również to, że na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne – alimenty

Moja kancelaria pomaga również swoim klientom w sprawach o alimenty.
Warto wiedzieć, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
Ponadto jeżeli chodzi o rodziców to obowiązani są oni do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

ROZWÓD

Rozwód – ogólne informacje

Małżonek może żądać, ażeby sąd rozwiązał jego małżeństwo przez rozwód wtedy, kiedy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Małżonek musi wykazać przed sądem łączne istnienie tych dwóch przesłanek.
Zupełny rozkład pożycia występuje wtedy, kiedy wszystkie więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) uległy zerwaniu. Natomiast rozkład pożycia jest trwały wtedy, gdy na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego życia (funkcjonowania ze sobą) nie nastąpi.
Jednakże rozwód będzie niedopuszczalny wtedy gdy zachodzą okoliczności wymienione w paragrafie 2 i 3 artykułu 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego” oraz „§3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Każdy proces rozwodowy związany jest z rozstrzygnięciem kwestii istnienia winy rozkładu pożycia małżonków, ponieważ orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę. Od każdej reguły jest wyjątek, tak i tutaj Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 57 par. 2 wskazuje, że: „na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

W wyroku rozwodowym (w zależności od danej sprawy) sąd orzeka o:
– władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem,
– sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków,
– podziale majątku wspólnego.

Powyższe kwestie znajdują uregulowanie w art. 58 Kro:

 • „§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
 • § 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
 • § 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
 • § 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
 • § 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
 • § 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.”

Rozwód – informacje na temat pozwu

Gdzie składamy pozew ?

Osoba, która chce rozwiązać małżeństwo przez rozwód, musi w tym celu złożyć w sądzie pismo. Jest to pismo procesowe, czyli pozew. Należy pamiętać, że pozew składa się do sądu w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkani i ciągle choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Pozew składa się do sądu okręgowego.

Jakie elementy powinien zawierać pozew ?

Pozew powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, imiona i nazwiska stron (również ich adresy zamieszkania oraz np. PESEL osoby składającej pozew), oznaczenie rodzaju pisma (pozew), żądanie (rozwiązanie małżeństwa przez rozwód), uzasadnienie żądania (wskazanie faktów, na których strona opiera swoje żądanie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów), podpis strony oraz wymienienie załączników (do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie).

Czy pozew podlega opłacie ?

Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł.

Nazwisko po rozwodzie

Bardzo istotna kwestia związaną z rozwodem to zmiana nazwiska. Zgodnie z art. 59 Kro „w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”.

Obowiązek alimentacyjny

Rozstrzygnięcie w zakresie winy rozkładu pożycia małżonków może mieć wpływ na późniejsze obwiązki alimentacyjne np. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego (art. 60 par. 1 Kro). Dalsze obowiązki są uregulowane w art. 60 par. 2 i 3 Kro:

 • „§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
 • § 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.”