Prawo Gospodarcze i Handlowe

1. Prawo gospodarcze i handlowe – zakres spraw

Moja kancelaria pomaga klientom w sprawach z zakresu m.in.:

  • prawa gospodarczego;
  • prawa handlowego;
  • prawa upadłościowego

Dokładamy należytej staranności przy analizie każdej sytuacji z jaką spotka się przedsiębiorca, tak aby przygotować odpowiednią strategię biznesową zabezpieczającą jak najlepszy interes klienta w danym konkretnym przypadku. Doradzamy również przyszłym przedsiębiorcom przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności związanej ze specyfiką jego przyszłego, planowanego biznesu.

2. Prawo gospodarcze – rodzaje spraw

Prawo gospodarcze to szereg ustaw, które należy znać, po to, aby można było w sposób profesjonalny prowadzić działalność gospodarczą. Oczywiście w danej branży gospodarczej nie wymaga się znajomości wszystkich ustaw, ale tylko tych które są dla niej wymagane.

Prawo gospodarcze tworzy m.in.:

  • Prawo przedsiębiorców;
  • CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym;
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym;
  • Prawo energetyczne;
  • Prawo przewozowe;
  • Ustawa o transporcie drogowym;
  • Ustawa o transporcie kolejowym;
  • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  • Prawo telekomunikacyjne;
  • Prawo pocztowe;
  • Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji;
  • Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
  • Koncesja na roboty budowlane lub usługi;
  • Partnerstwo publiczno-prywatne;
  • Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
  • Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
  • Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów;
  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
    – Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.

3. Prawo handlowe – rodzaje spraw

Prawo handlowe kojarzy się nam przede wszystkim z Kodeksem spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Prawo handlowe to nie tylko Kodeks spółek handlowych, ale również szereg innych ustaw, do których zaliczymy m.in.:

  • Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych;
  • Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych;
  • Krajowy Rejestr Sądowy;
  • Uprawnienia SP oraz ich wykonywanie w spółkach kapitałowych;
  • Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
  • Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  • Statut spółki europejskiej;
  • Ustawa o ofercie publicznej;
  • Ustawa o rachunkowości;
  • Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG.

4. Prawo upadłościowe – rodzaje spraw

Do prawa upadłościowego możemy zaliczyć regulacje dotyczące Prawa upadłościowego (Prawo upadłościowe Dz.U. 2003 Nr 60, poz. 535 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498), Prawa restrukturyzacyjnego (Prawo restrukturyzacyjne Dz.U. z 2015 r. poz. 978 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243) oraz Upadłości konsumenckiej (art.491 1 i nast. Prawo upadłościowe Dz.U. 2003 Nr 60, poz. 535 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498).

Prawo upadłościowe reguluje:

  1. zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
  2. zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
  3. skutki ogłoszenia upadłości;
  4. zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Prawo restrukturyzacyjne reguluje:

  1. zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu;
  2. przeprowadzanie działań sanacyjnych.

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

  1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
  3. postępowaniu układowym;
  4. postępowaniu sanacyjnym.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Upadłość konsumencka, czyli postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest uregulowana w Prawie upadłościowym od art. 491 1 tejże ustawy. Na temat upadłości konsumenckiej zapraszam do artykułu, przygotowanego przeze mnie.

Moja kancelaria zajmuje się prawem dotyczącym upadłości konsumenckiej. Postępowanie to ma na celu m.in. umorzenie zobowiązań osoby fizycznej. Na zlecenie klienta przygotowujemy opinię o zasadności zastosowania procedury związanej z upadłością konsumencką, jak również podejmujemy wszelki dalsze niezbędne czynności. Początkiem tego procesu jest złożenie w imieniu klienta wniosku o ogłoszenie upadłości.